Login

Languages

Change languages
  • Croatian

Opći Uvjeti za sudjelovanje u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji ALD AutomotiveOvi Opći Uvjeti za sudjelovanje u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji ALD Automotive (ovdje i u nastavku teksta "OU" ili "Opći uvjeti") za sudjelovanje u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji definiraju pravila, uvjete i postupak prodaje preko internetske računalne aplikacije dostupne na internetskoj adresi  http://ald-hr.motrada.net/  (ovdje i u nastavku teksta "Aplikacija") kojom upravlja društvo ALD Automotive d.o.o. za operativni i financijski leasing, skraćena tvrtka ALD Automotive d.o.o., registrirano sjedište na adresi 10000 Zagreb, Veliko polje, Betinska 1, MBS 080512512 Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB 45116797997, koje društvo djeluje kao Operater Aplikacije (ovdje i u nastavku teksta "Operater").1. Prijava u Aplikaciju

1.1. Potpuni sadržaj Aplikacije može koristiti isključivo osoba koja svoj interes korištenja sadržajem aplikacije iskaže provedbom postupka registracije definiranom Aplikacijom na internetskoj adresi (ovdje i u nastavku teksta "Aplikant") i kojoj Operater potvrdi uspješnu registraciju u bazu podataka Aplikacije u skladu sa odredbama ovih OU i zahtjevima Aplikacije (ovdje i u nastavku teksta "Korisnik")

1.2. Registracija se provodi u okviru same Aplikacije na odgovarajućoj internetskoj domeni izborom opcije “Registracija“ . Nakon provedene registracije Aplikant je dužan dostaviti Operateru trenutno važeći izvadak iz registra u koji je Aplikant upisan, presliku identifikacijskog dokumenta zakonskog zastupnika Aplikanta, obavijest o razvrstavanju Aplikanta kao poslovnog subjekta državnog zavoda nadležnog za poslove statistike i primjerak ovih OU potpisan od strane zakonskog zastupnika Aplikanta. Ukoliko pozitivni propisi ne određuju drugačije, uz potpis zakonskog zastupnika Aplikanta ima se otisnuti štambilj koji Aplikant koristi u pravnom prometu. Prijavu sa prilozima Aplikant šalje Operateru kanalom elektroničke pošte ili putem faks uređaja, a izvorni primjerak kompletiranog Obrasca prijave za registraciju sa prilozima registriranom (preporučenom) poštom na adresu sjedišta Operatera.  

1.3. Aplikant je isključivo i samostalno odgovoran za točnost svih podataka navedenih u obrascu prijave za registraciju. Provedeni postupak registracije sadrži pristanak Korisnika na uporabu danih podataka pri čemu se Korisnik izričito odriče prava na povjerljivost i zaštitu podataka u odnosu na Operatera te na bilo koje treće osobe kojima Operater dostavi relevantne podatke u ispunjenju svrhe pravnih poslova zasnovanih na ovim OU. Korisnik daje izričitu suglasnost Operateru da obrađuje prikupljene podatke koji se odnose na Korisnika, odnosno da takve podatke prikuplja, sprema, organizira, prilagođava, mijenja, briše, i slično te da ih pohranjuje u računala u inozemstvu

1.4. Operater će analizirati podatke koje je Aplikant naveo prilikom registracije i obavijestiti Aplikanta o prihvaćanju prijave kanalom elektroničke pošte u roku od osam (8) dana računajući od dana u koji je Operateru dostavljen uredno popunjeni obrazac prijave putem registrirane pošte. Bez obzira na ispunjenost uvjeta iz prijave Operater zadržava diskrecijsko pravo (ne)prihvatiti prijavu pojedinog Aplikanta bez posebnog obrazloženja o razlozima (ne)prihvaćanja. Aplikant prihvaća da Operater kao Korisnika prvenstveno prihvaća pravnu osobu ili poduzetnika čije djelatnosti uključuju prodaju rabljenih automobila i/ili tehničke opreme i strojeva.

1.5. Aplikant postaje Korisnikom aplikacije u dan u koji Operater ucini obavijest prema Aplikantu o potvrdi njegovog statusa Korisnika u skladu s pravilima iz ovih OU.

1.6. Korisnik se može odmah po primitku obavijesti o potvrdi njegovog statusa Korisnika logirati u Aplikaciju sa korisničkim imenom i lozinkom koju je odabrao tijekom procesa registracije. Korisnik ima pravo na Aplikaciji odabrati daljnja korisnička imena za registraciju kao i lozinke do broja koji odredi Operater. Korisnik je isključivo i u potpunosti odgovoran za sigurnost definiranih lozinki i korisničkih imena te za onemogućavanje pristupa trećim osobama odabranom korisničkom imenu i lozinci i uporabi Aplikacije. Ukoliko postoji sumnja da je treća osobe neovlašteno stekla spoznaju o korisničkom imenu i lozinci te mogućnosti korištenja Aplikacije, Korisnik je dužan bez odgađanja o tome obavijesti Operatera, a lozinku za pristup Aplikaciji odmah promijeniti.

1.7. KKorisnik je dužan obavijestiti Operatera u pisanom obliku o svakoj promjeni podataka navedenih prilikom registracije, osim promjene pristupne lozinke. U slučaju nastanka nekih od promjena Korisnik je u obvezi dostaviti ponovno na uvid sve isprave tražene u članku 1.2. ovih OU. Propust Korisnika na postupanje u skladu s ovom obvezom stvara obvezu na plaćanje ugovorne kazne Operateru u iznosu od 500,00 HRK plativo u roku od osam (8) dana računajući od dana izdavanja odgovarajućeg dokumenta terećenja od strane Operatera. Ukoliko Korisnik ne izvrši uplatu u naznačenom roku, Operater ima pravo Korisniku onemogućiti uporabu Aplikacije u potpunosti, a to prema diskrecijskoj odluci Operatera privremeno ili trajno. Korisnik je u obvezi nadoknaditi Operateru i veću štetu koja nastane zbog uporabe podataka o čijoj je promjeni Korisnik propustio izvijestiti Operatera.

1.8. Sva korespondencija između Aplikanta ili nakon potvrde Korisnika i Operatera temeljem ovih OU i u vezi s Aplikacijom vrši se prema podacima danim prilikom prijave prijave ili na nove adrese odgovarajuće dostavljene u skladu s ovim OU. Sve obavijesti, upute i naputci kao i računi i isprave koje se sačinjavaju u vezi s ovim ovim OU i pravnim i poslovnim odnosima koji nastaju u vezi sa Aplikacijom smatrat će se dostavljenima na dan otpreme u sandučić elektroničke pošte druge strane, ukoliko je otprema učinjena u vremenu od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:30 sati do 16:00 sati. Za dostave izvan naznačenog vremenskog okvira, smatra se da je dostava obavljena prvi idući radni dan. Adresa elektroničke pošte identificira se u obrascu prijave ili naknadno sačinjenoj posebnoj pisanoj obavijesti. Smatrat će se da je dostava obavljena i upućivanjem registrirane poštanske pošiljke (RR) na adresu registriranog poslovnog sjedišta druge strane ili na drugu adresu o kojoj se posebno pismeno obavijesti.

1.9. Operater ima pravo jednostrano poništiti registraciju Korisnika ili, prema potrebi, onemogućiti na određeno ili neodređeno vrijeme Korisniku sudjelovanje na aukciji ukoliko Korisnik prekrši neku od odredaba ovih OU ili ugovora koji je zaključen u skladu sa odredbama članka 7. i 8. ovih OU ili ako prekine ili privremeno obustavi obavljanje neke od svojih poslovnih aktivnosti ili ne sudjeluje u nekom od načina (modela) činjenja ponude i sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji predmeta prodaje. Poništavanje registracije i isključenje Korisnika ili bilo koje ograničenje prava Korisnika neće utjecati na bilo koje transakcije koje je Korisnik do tada zaključio preko Aplikacije niti na bilo koju ponudu koju je već učinio. Operater zadržava i pravo po svojoj diskrecijskoj odluci isključiti Korisnika iz svih načina (modela) činjenja ponude i sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji predmeta prodaje koji su još uvijek aktivni na Aplikaciji.2. Predmet prodaje

2.1. Predmet prodaje mogu biti rabljena vozila, osobna ili gospodarska, svih marki i modela. Opis pojedinacnih predmeta koji se prodaju, njihovo stanje, sve njihove eventualne mane, greške, odnosno oštecenja za koje Operater ima saznanja, njihove fotografije, kao i bliže informacije, Operater ce za konkretan predmet prodaje, prema potrebi, objaviti na Aplikaciji. Fotografije, opise i procjene koje Operater objavi na Aplikaciji predstavljaju iskljucivo vizualnu procjenu i nisu obvezujuci izvor za stvarno utvrdivanje stanja ili tehnicki opis predmeta prodaje, te njihovo eventualno odstupanje od stvarnog stanja predmeta prodaje ne može predstavljati osnovu za nastajanje i postavljanje odštetnog zahtjeva prema Operateru. 

2.2. Svi predmeti prodaje su vlasništvo Operatera. Predmeti prodaje se putem javne aukcije na Aplikaciji kupuju i stjecu u vlasništvo na pravnom temelju kupoprodaje. 

2.3. Predmeti prodaje se prodaju i preuzimaju u videnom stanju. Operater nije odgovoran za materijalne nedostatke predmeta prodaje niti daje jamstvo za predmete prodaje. Operater svakom Korisniku omogucuje da se o vlastitom trošku obavijesti o lokaciji na kojoj se skladišti predmet prodaje, specifikacijama, svim karakteristikama, tehnickom stanju, eventualnim manama, greškama i oštecenjima kao materijalnim nedostatcima, kao i da potvrdi informaciju o predmetu prodaje koju je Operater objavio na Aplikaciji. Propust Korisnika u vlastitom i neposrednom obavještavanju o specifikacijama, svim karakteristikama, tehnickom stanju, eventualnim manama, greškama i oštecenjima kao materijalnim nedostatcima ne cini osnovu za nastajanje i postavljanje odštetnog zahtjeva od strane Korisnika protiv Operatera kao ni osnovu za ostvarivanje bilo kojih prava koja bi Korisnik kao kupac sukladno pravilima zakona koji ureduje obvezne odnose imao iz pravnog posla kupoprodaje, a osobito pravo neplacanja prodajne cijene ili zahtijeva za sniženjem prodajne cijene predmeta prodaje. Sudjelovanje Korisnika putem Aplikacije u nekom od nacina (modela) cinjenja ponude i sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji predmeta prodaje znaci da Korisnik u potpunosti prihvaca specifikacije, sve karakteristike, tehnicke uvjete, sve eventualne mane, greške i oštecenja kao materijalne nedostatke u vezi sa predmetom prodaje za koji daje ponudu i kojega namjerava steci u vlasništvo po nacelu "videno – odobreno – kupljeno". 

2.4. Cijena predmeta prodaje, koja je postignuta aukcijom u bilo kojem nacinu (modelu) cinjenja ponude i sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji predmeta prodaje, predstavlja cijenu predmeta prodaje na relevantnom tržištu i uzima u obzir stanje predmeta prodaje u tom trenutku, a u smislu odredbi ovog ugovora. Na postignutu cijenu predmeta prodaje cijenu ne utjece procijenjena cijena prilikom zapocinjanja aukcije.3. Nacini (modeli) cinjenja ponude i sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji

3.1. Nacini (modeli) u kojima korisnici daju na Aplikaciji svoje ponude iznosa koje su spremni platiti na ime prodajne cijene i kao izraz svoje namjere da zasnuju pravni posao kupoprodaje i steknu pravo vlasništva nad predmetom prodaje su “Aukcija” („Auction“), “Kupiti odmah” („Buy Now“) i “ Otvorena ponuda” („Open Bid“). 4. Nacin prodaje „Aukcija“

4.1. Operater, prilikom stavljanja predmeta prodaje na aukciju, objavljuje procijenjenu aukcijsku cijenu predmeta prodaje na Aplikaciji kao i trajanje aukcije i minimalnu višu ponudu prodajne cijene. Kada neki Korisnik licitira ponudu za odredeni predmet prodaje, trenutna cijena predmeta prodaje postignuta aukcijom se na odgovarajuci nacin pojavljuje na Aplikaciji. 

4.2. Korisnik može sudjelovati na aukciji iskljucivo logiranjem na aplikaciju i nudenjem iznosa koji je spreman platiti na ime prodajne cijene (ovdje i u nastavku ovih OU “licitiranje”). Korisnik takoder ima pravo licitirati prodajnu cijenu koja je manja od procijenjene aukcijske cijene. Korisnik licitira najvišu prodajnu cijenu koju je, u tom trenutku, spreman platiti za predmet prodaje. Aplikacija upravlja nacinom prodaje “Aukcija” po principu “aukcijskog agenta”, što znaci da iskljucivo Korisnik koji cini ponudu zna vrijednost svoje ponude, pri cemu njegova aktualna ponuda iznosa koji licitira i koji je spreman platiti na ime prodajne cijene može biti veca od najvece konkurentske ponude za visinu minimalno dozvoljenog stupnja povecanja ponude. Aktualna ponuda prodajne cijene Korisnika automatski raste u slucaju povecanja konkurentske ponude, sve do trenutka kada aktualna ponuda prodajne cijene Korisnika dosegne iznos koji je Korisnik naveo kao maksimalni iznos koji je u tom trenutku spreman platiti.

4.3. U slucaju da je u tom trenutku ponuda najviše prodajne cijene koju je Korisnik spreman platiti za odredeni predmet prodaje manja od konkurentske ponude najviše prodajne cijene koju je dao drugi Korisnik koji je spreman da istu plati za odredeni predmet prodaje, Korisnik koji ima manju ponudu se odmah o tome obavještava, bilo direktno na Aplikaciji ili, prema potrebi, elektronskom poštom. 

4.4. Svaki Korisnik koji je u vezi sa nekim odredenim predmetom prodaje sudjelovao na aukciji i koga je Operater pozvao da na realizaciju pravnog posla kupoprodaje u obvezi je pristupiti zakljucenju ugovora o prodaji predmeta prodaje prema pravilima iz ovih OU i u tom smislu poduzeti sve potrebne i pravno ocekivane radnje. Operater poziva na realizaciju pravnog posla kupoprodaje Korisnika cija je ponuda bila najviša prije završetka aukcije, s tim da najviša ponuda cini najmanje aukcijsku cijenu predmeta prodaje. U slucaju da Korisnik koji je dao najvecu ponudu ne ispuni svoju obavezu realizacije ugovora o prodaji, Operater ima pravo pozvati bilo kojeg Korisnika koji je dobrovoljno sudjelovao na aukciji odredenog predmeta prodaje, bez obzira na iznos ponude Korisnika, ili Operater može aukciju modela "Aukcija" proglasiti neuspješnom. 5. Nacin prodaje „Kupiti odmah“

5.1. “Kupiti odmah” funkcionira iskljucivo kao dio aukcije, u kojem slucaju Operater na odgovarajuci nacin objavljuje, zajedno sa podacima iz stavka 4.1. OU, cijenu po kojoj se predmeti prodaje mogu odmah kupiti. 

5.2. Korisnik može sudjelovati u “Kupiti odmah” iskljucivo logiranjem na aplikaciju i izražavanjem namjere da kupi predmet prodaje po cijeni koju navede Operater, a po kojoj se predmeti prodaje mogu odmah kupiti. Prvi Korisnik koji izrazi ovu namjeru, obustavlja kako nacin “Aukcija” tako i nacin “Kupiti odmah”. Korisnik koji prvi izrazi namjeru da kupi predmet prodaje po cijeni koju je naveo Operater, a po kojoj se predmet prodaje može kupiti odmah, u obavezi je da zakljuci ugovor o prodaji predmeta prodaje. Operater poziva ovog Korisnika da pristupi realizaciji pravnog posla kupoprodaje poduzimanjem potrebnih pravnih radnji. 

5.3. Ako Korisnik licitira na aukciji prodajnu cijenu koja je veca od aukcijske cijene predmeta prodaje prije nego što drugi Korisnik izrazi svoju namjeru u skladu sa stavkom 5.2 OU, nacin “Kupiti odmah” se prekida. 6. Nacin prodaje „Otvorena ponuda“

6.1. Operater, u slucaju otvorene ponude predmeta prodaje, objavljuje na Aplikaciji aukcijsku cijenu predmeta prodaje, rok za licitiranje ponuda i minimalnu višu ponudu prodajne cijene. Objavljena aukcijska cijena, kao i minimalna viša ponuda prodajne cijene predstavljaju vrijednosti koje Operater preporucuje korisnicima. 

6.2. Korisnik može sudjelovati u otvorenoj ponudi iskljucivo logiranjem na aplikaciju i licitiranjem prodajne cijene po kojoj namjerava kupiti predmet prodaje. Korisnik takoder ima pravo licitirati prodajnu cijenu koja je manja od aukcijske cijene. 

6.3. Svaki Korisnik koji je sudjelovao u “Otvorenoj ponudi” za odredeni predmet prodaje i koga je Operater pozvao na zakljucenje ugovora o prodaji u obavezi je zakljuciti ugovor o kupoprodaji predmeta prodaje. Operater ima pravo pozvati svakog Korisnika koji dobrovoljno sudjeluje u “Otvorenoj ponudi” odredenog predmeta prodaje da pristupi realizaciji pravnog posla kupoprodaje poduzimanjem potrebnih pravnih radnji, bez obzira na iznos koji je Korisnik licitirao, ili može proglasiti aukciju modela “Otvorena ponuda” neuspješno

7. Pravni posao kupoprodaje

7.1. Korisnik koji je ucinio ponudu u nekom od nacina (modela) cinjenja ponude i sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji i koga je Operater pozvao na avansno placanje prodajne cijene predmeta prodaje u cijelosti, u obavezi je uplatiti prodajnu cijenu koju je ponudio prema pojedinom modelu u roku od tri (3) dana racunajuci od dana u koji je ucinjena obavijest Operatera o prihvacanju ponude. Samo Korisnik koji je platio prodajnu cijenu u cijelosti u ostavljenom roku biti ce pozvan od strane Operatera na realizaciju pravnog posla kupoprodaje. Ukoliko pozvani Korisnik ne uplati kupoprodajnu cijenu za predmet prodaje u prethodno definiranom roku, Operater ima pravo da Korisniku obracunati unaprijed utvrdeni iznos naknade štete odreden u paušalnom iznosu, a koji Operater trpi zbog kašnjenja u placanju, i to u iznosu od 4.000,00 HRK, a Korisnik je dužan istu platiti u roku od osam (8) dana racunajuci od dana cinjenja dokumenta Operatera o odnosnom terecenju. Istovremeno je Operater ovlašten ili: 

a) Korisniku odobriti naknadni rok za avansno placanje prodajne cijene za predmet prodaje ili

b) bilo kom drugom Korisniku po samostalnom izboru uputiti Obavijest o prihvacanju ponude. Ovim se ne dira u pravo Operatera da potražuje i naplati obracunatu štetu prema Korisniku koji je bio pozvan ali nije izvršio placanje prodajne cijene. Odredbe ove tocke primjenjuju se i ne sve druge Korisnike pozvane realizaciju pravnog posla kupoprodaje.

7.2. U slucaju da Korisnik kasni sa poduzimanjem bilo koje od potrebnih pravnih radnji u realizaciji pravnog posla kupoprodaje u odnosu na rok definiran u clanku 7.1. OU, Korisnik je dužan Operateru platiti ugovornu kaznu u iznosu 500,00 HRK za svaki dan kašnjenja. Operater ima pravo od Korisnika ostvarivati i naknadu vece pretrpljene štete. 

7.3. Smatra se da pravni odnos kupoprodaje nastaje u trenutku kada obje strane potpišu odgovarajuce sacinjeni ugovor o kupoprodaji ili Operater nakon primitka uplate cjelokupnog iznosa prodajne cijene ispostavi racun na ime Korisnika kao kupca predmeta prodaje u iznosu licitiranog iznosa.8. Sadržaj ugovora o prodaji

8.1. Ugovor o prodaji Operater zakljucuje sa Korisnikom kao kupcem radi prodaje predmeta prodaje, s cim u vezi ponuda Korisnika u skladu sa odredbama iz clanka 4.do 6. OU sadrži dogovore i cinjenice izvedene iz narednih stavaka ovog clanka. Tekst Ugovora o kupoprodaji je javno dostupan svim Korisnicima na Aplikaciji  http://ald-hr.motrada.net/ . Ugovor o kupoprodaji se predstavlja u posebnoj ispravi ugovora o kupoprodaji ili kao neformalni pravni posao predstavljen ispravamom racuna o pravnom poslu kupoprodaje.

8.2. Svrha javne internetske aukcije je kupovina predmeta prodaje, s cim u vezi Korisnik daje ponudu u skladu sa odredbama clanka 4. do 6. OU. Ugovor o prodaji sadrži detaljnu specifikaciju predmeta prodaje. 

8.3. Operater kao Prodavatelj u sklopu ovih OU izjavljuje da je ovlašten za prodaju predmeta prodaje te da ne postoje pravni nedostaci predmeta prodaje. 

8.4. Prodajna cijena predmeta prodaje je jednaka Korisnikovoj ponudi prodajne cijene koja je ponudena u nekom od nacina za izražavanje ponude za Korisnike, u kojima su dali svoje ponude u smislu odredbi clanaka 3. do 6.OU. Ponudena prodajna cijena predstavlja ukupnu cijenu koju se Korisnik obvezuje platiti za predmet prodaje i u ukupnom ponudenom iznosu obuhvaca sva javna davanja (primjera radi porez na dodanu vrijednost).

8.5. Primopredaja predmeta prodaje izvršiti ce se odmah po zakljucenju ugovora o kupoprodaji, u mjestu isporuke koje Operater naznaci pod odredenim predmetom prodaje kao mjesto gdje se predmet prodaje trenutno nalazi. O izvršenoj primopredaji sastaviti ce se Zapisnik, koji su Operater i Korisnik dužni potpisati. U slucaju da Korisnik (kupac) zahtijeva isporuku predmeta prodaje na drugoj lokaciji, Korisnik o svom trošku osigurava transport predmeta prodaje na mjesto isporuke koje je izabrao i pokriva sve troškove u vezi sa njegovim transportom, s tim da Korisnik snosi svaki rizik propasti ili oštecenja predmeta prodaje od trenutka predaje na transport. 

8.6. Korisnik (kupac) izjavljuje da je upoznat sa tehnickim stanjem i specifikacijama predmeta prodaje, kao i svim manama i greškama na istom, te da je na odgovarajuci nacin upoznat sa cinjenicom da prodajna cijena uzima u obzir trenutnu cijenu predmeta prodaje, te shodno tome Korisnik (kupac) u potpunosti prihvaca specifikacije, sve karakteristike, tehnicke uvjete, sve eventualne mane, greške i oštecenja kao materijalne nedostatke u vezi sa predmetom prodaje za koji je ucinio ponudu i za kojega temeljem sklopljenog ugovora stjece u vlasništvo po nacelu "videno – odobreno – kupljeno". 

8.7. Korisnik (kupac) stjece pravo vlasništva nad predmetom prodaje kada njegova uplata pune prodajne cijene bude proknjižena na racunu Operatera. Svaki rizik slucajne propasti ili oštecenja predmeta prodaje prelazi na Korisnika (kupca) odmah po slanju Obavijesti o prihvacanju ponude od strane Operatera, pa je u interesu Korisnika (kupca) da odmah po isplati prodajne cijene preuzme predmet prodaje u svoj posjed. Korisnik oslobada Operatera od odgovornosti za štetu koju predmet prodaje eventualno napravi trecim osobama od trenutka kad je sa Operatera na Korisnika prešlo pravo vlasništva na predmetu prodaje shodno ovim OU. 9. Završne odredbe

9.1. Na sve pravne odnose izmedu Operatera i pojedinog interesenta ili Korisnika koji nisu izricito obuhvaceni OU, a posebno sadržaj prodajnog ugovora primjenjivati ce se odgovarajuce odredbe Zakona o obveznim odnosima i odredbe mjerodavnog zakona koji ureduje zasnivanje pravnih poslova elektronickim putem. 

9.2. Za sve eventualne sporove proistekle iz OU i zakljucenih ugovora biti ce nadležan sud prema sjedištu Operatera. 

9.3. Ugovorne strane su se sporazumjele da Operater ima pravo da u svakom trenutku izmjeni OU, pri cemu izmijenjeni tekst postaje obvezujuci za Korisnika ili u trenutku kada je izmjena OU navedena u Aplikaciji, ili kada su izmijenjeni OU poslani Korisniku bilo elektronskim putem na zadnju naznacenu e-mail adresu, ili poštom na adresu sjedišta Korisnika. U slucaju da se Korisnik ne usuglasi sa izmijenjenim OU, Korisnik ima pravo da od Operatera zatražiti u otkazivanje njegove registracije. Ucešce Korisnika na aukciji, po izmjeni OU, smatrati ce se kao da su izmijenjeni OU bezrezervno prihvaceni.

9.4. Potpisivanjem Obrasca prijave pojedini interesent potvrduje da je upoznat sa svim odredbama i uvjetima za registraciju na Aplikaciji i da je u potpunosti procitao OU. Stavljanjem svog potpisa na OU pojedini interesent izjavljuje da je suglasan sa cjelokupnim OU, bezrezervno ga prihvaca i u obavezuje se poštivati sve odredbe OU kao registrirani Korisnik. 


U znak prihvata svih prava i obveza te pravila sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji ALD Automotive, cjeloviti dokument ovih Opcih uvjeta koji nakon potvrde registracije imaju definirati sudjelovanje Korisnika, potpisan je od strane Aplikanta za status registriranog Korisnika MOTRADA platforme:


upisati točan naziv tvrtke odnosno naziva kako isti proizlaze iz odgovarajućeg registra ili prezime odnosno ime, adresu i
osobni identifikacijski broj (OIB), kao i puno ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresu i njen osobni identifikacijski
broj (OIB)

vlastoručni potpis uz čitku naznaku tiskanim slovima potpisnikaOpći Uvjeti za sudjelovanje u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji ALD Fleet Services

Ovi Opći Uvjeti za sudjelovanje u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji ALD Fleet Services (ovdje i u nastavku teksta "OU" ili "Opći uvjeti") za sudjelovanje u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji definiraju pravila, uvjete i postupak prodaje preko internetske računalne aplikacije dostupne na internetskoj adresi  http://ald-hr.motrada.net/ (ovdje i u nastavku teksta "Aplikacija") kojom upravlja društvo ALD Fleet Services d.o.o. za trgovinu i usluge, skraćena tvrtka ALD Fleet Services d.o.o., imajući registrirano sjedište na adresi 10000 Zagreb, Veliko polje, Betinska 1, koje društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem subjekta upisa (MBS) 080719803, OIB 55788995943, koje društvo djeluje kao Operater Aplikacije (ovdje i u nastavku teksta "Operater").1. Prijava u Aplikaciju

1.1. Potpuni sadržaj Aplikacije može koristiti isključivo osoba koja svoj interes korištenja sadržajem aplikacije iskaže provedbom postupka registracije definiranom Aplikacijom na internetskoj adresi (ovdje i u nastavku teksta "Aplikant") i kojoj Operater potvrdi uspješnu registraciju u bazu podataka Aplikacije u skladu sa odredbama ovih OU i zahtjevima Aplikacije (ovdje i u nastavku teksta "Korisnik")

1.2. Registracija se provodi u okviru same Aplikacije na odgovarajućoj internetskoj domeni izborom opcije “Registracija“ . Nakon provedene registracije Aplikant je dužan dostaviti Operateru trenutno važeći izvadak iz registra u koji je Aplikant upisan, presliku identifikacijskog dokumenta zakonskog zastupnika Aplikanta, obavijest o razvrstavanju Aplikanta kao poslovnog subjekta državnog zavoda nadležnog za poslove statistike i primjerak ovih OU potpisan od strane zakonskog zastupnika Aplikanta. Ukoliko pozitivni propisi ne određuju drugačije, uz potpis zakonskog zastupnika Aplikanta ima se otisnuti štambilj koji Aplikant koristi u pravnom prometu. Prijavu sa prilozima Aplikant šalje Operateru kanalom elektroničke pošte ili putem faks uređaja, a izvorni primjerak kompletiranog Obrasca prijave za registraciju sa prilozima registriranom (preporučenom) poštom na adresu sjedišta Operatera.

1.3. Aplikant je isključivo i samostalno odgovoran za točnost svih podataka navedenih u obrascu prijave za registraciju. Provedeni postupak registracije sadrži pristanak Korisnika na uporabu danih podataka pri čemu se Korisnik izričito odriče prava na povjerljivost i zaštitu podataka u odnosu na Operatera ili Stvarnog prodavatelja kako su identificirani u ovim OU te na bilo koje treće osobe kojima Operater ili Stvarni prodavatelj dostave relevantne podatke u ispunjenju svrhe pravnih poslova zasnovanih na ovim OU. Korisnik daje izričitu suglasnost Operateru da obrađuje prikupljene podatke koji se odnose na Korisnika, odnosno da takve podatke prikuplja, sprema, organizira, prilagođava, mijenja, briše, i slično te da ih pohranjuje u računala u inozemstvu

1.4. Operater će analizirati podatke koje je Aplikant naveo prilikom registracije i obavijestiti Aplikanta o prihvaćanju prijave kanalom elektroničke pošte u roku od osam (8) dana računajući od dana u koji je Operateru dostavljen uredno popunjeni obrazac prijave putem registrirane pošte. Bez obzira na ispunjenost uvjeta iz prijave Operater zadržava diskrecijsko pravo (ne)prihvatiti prijavu pojedinog Aplikanta bez posebnog obrazloženja o razlozima (ne)prihvaćanja. Aplikant prihvaća da Operater kao Korisnika prvenstveno prihvaća pravnu osobu ili poduzetnika čije djelatnosti uključuju prodaju rabljenih automobila i/ili tehničke opreme i strojeva.

1.5. Aplikant postaje Korisnikom aplikacije u dan u koji Operater učini obavijest prema Aplikantu o potvrdi njegovog statusa Korisnika u skladu s pravilima iz ovih OU.

1.6. Korisnik se može odmah po primitku obavijesti o potvrdi njegovog statusa Korisnika logirati u Aplikaciju sa korisničkim imenom i lozinkom koju je odabrao tijekom procesa registracije. Korisnik ima pravo na Aplikaciji odabrati daljnja korisnička imena za registraciju kao i lozinke do broja koji odredi Operater. Korisnik je isključivo i u potpunosti odgovoran za sigurnost definiranih lozinki i korisničkih imena te za onemogućavanje pristupa trećim osobama odabranom korisničkom imenu i lozinci i uporabi Aplikacije. Ukoliko postoji sumnja da je treća osobe neovlašteno stekla spoznaju o korisničkom imenu i lozinci te mogućnosti korištenja Aplikacije, Korisnik je dužan bez odgađanja o tome obavijesti Operatera, a lozinku za pristup Aplikaciji odmah promijeniti.

1.7. Korisnik je dužan obavijestiti Operatera u pisanom obliku o svakoj promjeni podataka navedenih prilikom registracije, osim promjene pristupne lozinke. U slučaju nastanka nekih od promjena Korisnik je u obvezi dostaviti ponovno na uvid sve isprave tražene u članku 1.2. ovih OU. Propust Korisnika na postupanje u skladu s ovom obvezom stvara obvezu na plaćanje ugovorne kazne Operateru u iznosu od 500,00 HRK plativo u roku od osam (8) dana računajući od dana izdavanja odgovarajućeg dokumenta terećenja od strane Operatera. Ukoliko Korisnik ne izvrši uplatu u naznačenom roku, Operater ima pravo Korisniku onemogućiti uporabu Aplikacije u potpunosti, a to prema diskrecijskoj odluci Operatera privremeno ili trajno. Korisnik je u obvezi nadoknaditi Operateru i veću štetu koja nastane zbog uporabe podataka o čijoj je promjeni Korisnik propustio izvijestiti Operatera.

1.8. Sva korespondencija između Aplikanta ili nakon potvrde Korisnika i Operatera temeljem ovih OU i u vezi s Aplikacijom vrši se prema podacima danim prilikom prijave prijave ili na nove adrese odgovarajuće dostavljene u skladu s ovim OU. Sve obavijesti, upute i naputci kao i računi i isprave koje se sačinjavaju u vezi s ovim ovim OU i pravnim i poslovnim odnosima koji nastaju u vezi sa Aplikacijom smatrat će se dostavljenima na dan otpreme u sandučić elektroničke pošte druge strane, ukoliko je otprema učinjena u vremenu od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:30 sati do 16:00 sati. Za dostave izvan naznačenog vremenskog okvira, smatra se da je dostava obavljena prvi idući radni dan. Adresa elektroničke pošte identificira se u obrascu prijave ili naknadno sačinjenoj posebnoj pisanoj obavijesti. Smatrat će se da je dostava obavljena i upućivanjem registrirane poštanske pošiljke (RR) na adresu registriranog poslovnog sjedišta druge strane ili na drugu adresu o kojoj se posebno pismeno obavijesti.

1.9. Operater ima pravo jednostrano poništiti registraciju Korisnika ili, prema potrebi, onemogućiti na određeno ili neodređeno vrijeme Korisniku sudjelovanje na aukciji ukoliko Korisnik prekrši neku od odredaba ovih OU ili ugovora koji je zaključen u skladu sa odredbama članka 7. i 8. ovih OU ili ako prekine ili privremeno obustavi obavljanje neke od svojih poslovnih aktivnosti ili ne sudjeluje u nekom od načina (modela) činjenja ponude i sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji predmeta prodaje. Poništavanje registracije i isključenje Korisnika ili bilo koje ograničenje prava Korisnika neće utjecati na bilo koje transakcije koje je Korisnik do tada zaključio preko Aplikacije niti na bilo koju ponudu koju je već učinio. Operater zadržava i pravo po svojoj diskrecijskoj odluci isključiti Korisnika iz svih načina (modela) činjenja ponude i sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji predmeta prodaje koji su još uvijek aktivni na Aplikaciji.2. Predmet prodaje

2.1. Predmet prodaje mogu biti rabljena vozila, osobna ili gospodarska, svih marki i modela. Opis pojedinačnih predmeta koji se prodaju, njihovo stanje, sve njihove eventualne mane, greške, odnosno oštećenja za koje Operater ima saznanja, njihove fotografije, kao i bliže informacije, Operater će za konkretan predmet prodaje, prema potrebi, objaviti na Aplikaciji. Fotografije, opise i procjene koje Operater objavi na Aplikaciji predstavljaju isključivo vizualnu procjenu i nisu obvezujući izvor za stvarno utvrđivanje stanja ili tehnički opis predmeta prodaje, te njihovo eventualno odstupanje od stvarnog stanja predmeta prodaje ne može predstavljati osnovu za nastajanje i postavljanje odštetnog zahtjeva prema Operateru.

2.2. Svi predmeti prodaje su ili vlasništvo Operatera ili vlasništvo osoba koje su Operatera ovlastile za prodaju u ime i za račun tih osoba različitih od Operatera. Predmeti prodaje se putem javne aukcije na Aplikaciji kupuju i stječu u vlasništvo na pravnom temelju kupoprodaje.

2.3. U slučaju da pojedini predmeti prodaje nisu u vlasništvu Operatera već osobe koja koristi Aplikaciju kao kanal prodaje Operatera (ovdje i u nastavku teksta "Stvarni prodavatelj"), Korisnik se o toj činjenici na odgovarajući način obavještava na Aplikaciji. Nastavno dobrovoljno sudjelovanje Korisnika u prodaji putem Aplikacije za takve predmete prodaje smatra se bezrezervnim prihvaćanjem od strane Korisnika pravila prodaje i OU Stvarnog prodavatelja i sličnih dokumenata koje navede Operater, a Korisnik se obvezuje odgovarajući ugovor o prodaji sklopiti sa Stvarnim prodavateljem. Prihvatom ovih općih uvjeta Korisnik potvrđuje da Operater ne preuzima i ne nosi nikakvu odgovornost prema Korisniku iz uloge prodavatelja, posrednika, agenta ili bilo koje druge uloge u tako sklopljenom pravnom poslu kupoprodaje.

2.4. Predmeti prodaje se prodaju i preuzimaju u viđenom stanju. Operater nije odgovoran za materijalne nedostatke predmeta prodaje niti daje jamstvo za predmete prodaje. Operater svakom Korisniku omogućuje da se o vlastitom trošku obavijesti o lokaciji na kojoj se skladišti predmet prodaje, specifikacijama, svim karakteristikama, tehničkom stanju, eventualnim manama, greškama i oštećenjima kao materijalnim nedostatcima, kao i da potvrdi informaciju o predmetu prodaje koju je Operater objavio na Aplikaciji. Propust Korisnika u vlastitom i neposrednom obavještavanju o specifikacijama, svim karakteristikama, tehničkom stanju, eventualnim manama, greškama i oštećenjima kao materijalnim nedostatcima ne čini osnovu za nastajanje i postavljanje odštetnog zahtjeva od strane Korisnika protiv Operatera kao ni osnovu za ostvarivanje bilo kojih prava koja bi Korisnik kao kupac sukladno pravilima zakona koji uređuje obvezne odnose imao iz pravnog posla kupoprodaje, a osobito pravo neplaćanja prodajne cijene ili zahtijeva za sniženjem prodajne cijene predmeta prodaje. Sudjelovanje Korisnika putem Aplikacije u nekom od načina (modela) činjenja ponude i sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji predmeta prodaje znači da Korisnik u potpunosti prihvaća specifikacije, sve karakteristike, tehničke uvjete, sve eventualne mane, greške i oštećenja kao materijalne nedostatke u vezi sa predmetom prodaje za koji daje ponudu i kojega namjerava steći u vlasništvo po načelu "viđeno – odobreno – kupljeno".

2.5. Cijena predmeta prodaje, koja je postignuta aukcijom u bilo kojem načinu (modelu) činjenja ponude i sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji predmeta prodaje, predstavlja cijenu predmeta prodaje na relevantnom tržištu i uzima u obzir stanje predmeta prodaje u tom trenutku, a u smislu odredbi ovog ugovora. Na postignutu cijenu predmeta prodaje cijenu ne utječe procijenjena cijena prilikom započinjanja aukcije.3. Načini (modeli) činjenja ponude i sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji

3.1. Načini (modeli) u kojima korisnici daju na Aplikaciji svoje ponude iznosa koje su spremni platiti na ime prodajne cijene i kao izraz svoje namjere da zasnuju pravni posao kupoprodaje i steknu pravo vlasništva nad predmetom prodaje su “Aukcija” („Auction“), “Kupiti odmah” („Buy Now“) i “ Otvorena ponuda” („Open Bid“).4. Način prodaje „Aukcija“

4.1. Operater, prilikom stavljanja predmeta prodaje na aukciju, objavljuje procijenjenu aukcijsku cijenu predmeta prodaje na Aplikaciji kao i trajanje aukcije i minimalnu višu ponudu prodajne cijene. Kada neki Korisnik licitira ponudu za određeni predmet prodaje, trenutna cijena predmeta prodaje postignuta aukcijom se na odgovarajući način pojavljuje na Aplikaciji.

4.2. Korisnik može sudjelovati na aukciji isključivo logiranjem na aplikaciju i nuđenjem iznosa koji je spreman platiti na ime prodajne cijene (ovdje i u nastavku ovih OU “licitiranje”). Korisnik također ima pravo licitirati prodajnu cijenu koja je manja od procijenjene aukcijske cijene. Korisnik licitira najvišu prodajnu cijenu koju je, u tom trenutku, spreman platiti za predmet prodaje. Aplikacija upravlja načinom prodaje “Aukcija” po principu “aukcijskog agenta”, što znaci da isključivo Korisnik koji čini ponudu zna vrijednost svoje ponude, pri čemu njegova aktualna ponuda iznosa koji licitira i koji je spreman platiti na ime prodajne cijene može biti veća od najveće konkurentske ponude za visinu minimalno dozvoljenog stupnja povećanja ponude. Aktualna ponuda prodajne cijene Korisnika automatski raste u slučaju povećanja konkurentske ponude, sve do trenutka kada aktualna ponuda prodajne cijene Korisnika dosegne iznos koji je Korisnik naveo kao maksimalni iznos koji je u tom trenutku spreman platiti.

4.3. U slučaju da je u tom trenutku ponuda najviše prodajne cijene koju je Korisnik spreman platiti za određeni predmet prodaje manja od konkurentske ponude najviše prodajne cijene koju je dao drugi Korisnik koji je spreman da istu plati za određeni predmet prodaje, Korisnik koji ima manju ponudu se odmah o tome obavještava, bilo direktno na Aplikaciji ili, prema potrebi, elektronskom poštom.

4.4. Svaki Korisnik koji je u vezi sa nekim određenim predmetom prodaje sudjelovao na aukciji i koga je Operater pozvao na realizaciju pravnog posla kupoprodaje u obvezi je pristupiti zaključenju ugovora o prodaji predmeta prodaje prema pravilima iz ovih OU i u tom smislu poduzeti sve potrebne i pravno očekivane radnje. Operater poziva na realizaciju pravnog posla kupoprodaje Korisnika čija je ponuda bila najviša prije završetka aukcije, s tim da najviša ponuda čini najmanje aukcijsku cijenu predmeta prodaje. U slučaju da Korisnik koji je dao najveću ponudu ne ispuni svoju obavezu zaključenja ugovora o prodaji, Operater ima pravo pozvati bilo kojeg Korisnika koji je dobrovoljno sudjelovao na aukciji određenog predmeta prodaje, bez obzira na iznos ponude Korisnika, ili Operater može aukciju modela "Aukcija" proglasiti neuspješnom.


5. Način prodaje „Kupiti odmah“

5.1. “Kupiti odmah” funkcionira isključivo kao dio aukcije, u kojem slučaju Operater na odgovarajući način objavljuje, zajedno sa podacima iz stavka 4.1. OU, cijenu po kojoj se predmeti prodaje mogu odmah kupiti.

5.2. Korisnik može sudjelovati u “Kupiti odmah” isključivo logiranjem na aplikaciju i izražavanjem namjere da kupi predmet prodaje po cijeni koju navede Operater, a po kojoj se predmeti prodaje mogu odmah kupiti. Prvi Korisnik koji izrazi ovu namjeru, obustavlja kako način “Aukcija” tako i način “Kupiti odmah”. Korisnik koji prvi izrazi namjeru da kupi predmet prodaje po cijeni koju je naveo Operater, a po kojoj se predmet prodaje može kupiti odmah, u obavezi je da zaključi ugovor o prodaji predmeta prodaje. Operater poziva ovog Korisnika da pristupi realizaciji pravnog posla kupoprodaje poduzimanjem potrebnih pravnih radnji.

5.3. Ako Korisnik licitira na aukciji prodajnu cijenu koja je veća od aukcijske cijene predmeta prodaje prije nego što drugi Korisnik izrazi svoju namjeru u skladu sa stavkom 5.2 OU, način “Kupiti odmah” se prekida.6. Način prodaje „Otvorena ponuda“

6.1. Operater, u slučaju otvorene ponude predmeta prodaje, objavljuje na Aplikaciji aukcijsku cijenu predmeta prodaje, rok za licitiranje ponuda i minimalnu višu ponudu prodajne cijene. Objavljena aukcijska cijena, kao i minimalna viša ponuda prodajne cijene predstavljaju vrijednosti koje Operater preporučuje korisnicima.

6.2. Korisnik može sudjelovati u otvorenoj ponudi isključivo logiranjem na aplikaciju i licitiranjem prodajne cijene po kojoj namjerava kupiti predmet prodaje. Korisnik također ima pravo licitirati prodajnu cijenu koja je manja od aukcijske cijene.

6.3. Svaki Korisnik koji je sudjelovao u “Otvorenoj ponudi” za određeni predmet prodaje i koga je Operater pozvao na zaključenje ugovora o prodaji u obavezi je zaključiti ugovor o kupoprodaji predmeta prodaje. Operater ima pravo pozvati svakog Korisnika koji dobrovoljno sudjeluje u “Otvorenoj ponudi” određenog predmeta prodaje da pristupi realizaciji pravnog posla kupoprodaje poduzimanjem potrebnih pravnih radnji, bez obzira na iznos koji je Korisnik licitirao, ili može proglasiti aukciju modela “Otvorena ponuda” neuspješnom.7. Pravni posao kupoprodaje

7.1. Korisnik koji je učinio ponudu u nekom od načina (modela) činjenja ponude i sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji i koga je Operater pozvao na avansno plaćanje prodajne cijene predmeta prodaje u cijelosti, u obavezi je uplatiti prodajnu cijenu koju je ponudio prema pojedinom modelu u roku od tri (3) dana računajući od dana u koji je učinjena obavijest Operatera o prihvaćanju ponude. Samo Korisnik koji je platio prodajnu cijenu u cijelosti u ostavljenom roku biti će pozvan od strane Operatera na realizaciju pravnog posla kupoprodaje. Ukoliko pozvani Korisnik ne uplati kupoprodajnu cijenu za predmet prodaje u prethodno definiranom roku, Operater ima pravo da Korisniku obračunati unaprijed utvrđeni iznos naknade štete određen u paušalnom iznosu, a koji Operater trpi zbog kašnjenja u plaćanju, i to u iznosu od 4.000,00 HRK, a Korisnik je dužan istu platiti u roku od osam (8) dana računajući od dana činjenja dokumenta Operatera o odnosnom terećenju. Istovremeno je Operater ovlašten ili:

a) Korisniku odobriti naknadni rok za avansno plaćanje prodajne cijene za predmet prodaje ili

b) bilo kom drugom Korisniku po samostalnom izboru uputiti Obavijest o prihvaćanju ponude. Ovim se ne dira u pravo Operatera da potražuje i naplati obračunatu štetu prema Korisniku koji je bio pozvan ali nije izvršio plaćanje prodajne cijene. Odredbe ove točke primjenjuju se i ne sve druge Korisnike pozvane realizaciju pravnog posla kupoprodaje.

7.2. U slučaju da Korisnik kasni sa poduzimanjem bilo koje od potrebnih pravnih radnji u realizaciji pravnog posla kupoprodaje u odnosu na rok definiran u članku 7.1. OU, Korisnik je dužan Operateru platiti ugovornu kaznu u iznosu 500,00 HRK za svaki dan kašnjenja. Operater ima pravo od Korisnika ostvarivati i naknadu veće pretrpljene štete.

7.3. Smatra se da pravni odnos kupoprodaje nastaje u trenutku kada obje strane potpišu odgovarajuće sačinjeni ugovor o kupoprodaji ili Operater odnosno Stvarni prodavatelj nakon primitka uplate cjelokupnog iznosa prodajne cijene ispostavi račun na ime Korisnika kao kupca predmeta prodaje u iznosu licitiranog iznosa.8. Sadržaj ugovora o prodaji

8.1. Ugovor o prodaji Operater ili Stvarni prodavatelj iz pravne pozicije prodavatelja u pravnom poslu kupoprodaje zaključuje sa Korisnikom kao kupcem radi prodaje predmeta prodaje, s čim u vezi ponuda Korisnika u skladu sa odredbama iz članka 4.do 6. OU sadrži dogovore i činjenice izvedene iz narednih stavaka ovog članka. Tekst Ugovora o kupoprodaji je javno dostupan svim Korisnicima na Aplikaciji http://ald-hr.motrada.net/. Ugovor o kupoprodaji se predstavlja u posebnoj ispravi ugovora o kupoprodaji ili kao neformalni pravni posao predstavljen ispravom računa o pravnom poslu kupoprodaje.

8.2. Svrha javne internetske aukcije je kupovina predmeta prodaje, s čim u vezi Korisnik daje ponudu u skladu sa odredbama članka 4. do 6. OU. Ugovor o prodaji sadrži detaljnu specifikaciju predmeta prodaje.

8.3. Operater kao Prodavatelj, izjavljuje da je ovlašten za prodaju predmeta prodaje i, po potrebi, navodi pravnu osnovu po kojoj postupa.

8.4. Prodajna cijena predmeta prodaje je jednaka Korisnikovoj ponudi prodajne cijene koja je ponuđena u nekom od načina za izražavanje ponude za Korisnike, u kojima su dali svoje ponude u smislu odredbi članaka 3. do 6.OU. Ponuđena prodajna cijena predstavlja ukupnu cijenu koju se Korisnik obvezuje platiti za predmet prodaje i u ukupnom ponuđenom iznosu obuhvaća sva javna davanja (primjera radi porez na dodanu vrijednost).

8.5. Primopredaja predmeta prodaje izvršiti će se odmah po zaključenju ugovora o kupoprodaji, u mjestu isporuke koje Operater naznači pod određenim predmetom prodaje kao mjesto gdje se predmet prodaje trenutno nalazi. O izvršenoj primopredaji sastaviti će se Zapisnik, koji su Operater i Korisnik dužni potpisati. U slučaju da Korisnik (kupac) zahtijeva isporuku predmeta prodaje na drugoj lokaciji, Korisnik o svom trošku osigurava transport predmeta prodaje na mjesto isporuke koje je izabrao i pokriva sve troškove u vezi sa njegovim transportom, s tim da Korisnik snosi svaki rizik propasti ili oštećenja predmeta prodaje od trenutka predaje na transport.

8.6. Korisnik (kupac) izjavljuje da je upoznat sa tehničkim stanjem i specifikacijama predmeta prodaje, kao i svim manama i greškama na istom, te da je na odgovarajući način upoznat sa činjenicom da prodajna cijena uzima u obzir trenutnu cijenu predmeta prodaje, te shodno tome Korisnik (kupac) u potpunosti prihvaća specifikacije, sve karakteristike, tehničke uvjete, sve eventualne mane, greške i oštećenja kao materijalne nedostatke u vezi sa predmetom prodaje za koji je učinio ponudu i za kojega temeljem sklopljenog ugovora stječe u vlasništvo po načelu "viđeno – odobreno – kupljeno".

8.7. Korisnik (kupac) stječe pravo vlasništva nad predmetom prodaje kada njegova uplata pune prodajne cijene bude proknjižena na računu Operatera odnosno Stvarnog prodavatelja. Svaki rizik slučajne propasti ili oštećenja predmeta prodaje prelazi na Korisnika (kupca) odmah po slanju Obavijesti o prihvaćanju ponude od strane Operatera, pa je u interesu Korisnika (kupca) da odmah po isplati prodajne cijene preuzme predmet prodaje u svoj posjed. Korisnik oslobađa Operatera odnosno Stvarnog prodavatelja od odgovornosti za štetu koju predmet prodaje eventualno napravi trećim osobama od trenutka kad je na Korisnika prešlo pravo vlasništva na predmetu prodaje sukladno odredbama ovih OU.9. Završne odredbe

9.1. Na sve pravne odnose između Operatera i pojedinog interesenta ili Korisnika koji nisu izričito obuhvaćeni OU, a posebno sadržaj prodajnog ugovora primjenjivati će se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima i odredbe mjerodavnog zakona koji uređuje zasnivanje pravnih poslova elektroničkim putem.

9.2. Za sve eventualne sporove proistekle iz OU i zaključenih ugovora biti će nadležan sud prema sjedištu Operatera.

9.3. Ugovorne strane su se sporazumjele da Operater ima pravo da u svakom trenutku izmjeni OU, pri čemu izmijenjeni tekst postaje obvezujući za Korisnika ili u trenutku kada je izmjena OU navedena u Aplikaciji, ili kada su izmijenjeni OU poslani Korisniku bilo elektronskim putem na zadnju naznačenu e-mail adresu, ili poštom na adresu sjedišta Korisnika. U slučaju da se Korisnik ne usuglasi sa izmijenjenim OU, Korisnik ima pravo da od Operatera zatražiti u otkazivanje njegove registracije. Učešće Korisnika na aukciji, po izmjeni OU, smatrati će se kao da su izmijenjeni OU bezrezervno prihvaćeni.

9.4. Potpisivanjem Obrasca prijave pojedini interesent potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama i uvjetima za registraciju na Aplikaciji i da je u potpunosti pročitao OU. Stavljanjem svog potpisa na OU pojedini interesent izjavljuje da je suglasan sa cjelokupnim OU, bezrezervno ga prihvaća i u obavezuje se poštivati sve odredbe OU kao registrirani Korisnik.U znak prihvata svih prava i obveza te pravila sudjelovanja u javnoj internetskoj aukcijskoj prodaji ALD Fleet Services, cjeloviti dokument ovih Općih uvjeta koji nakon potvrde registracije imaju definirati sudjelovanje Korisnika, potpisan je od strane Aplikanta za status registriranog Korisnika MOTRADA platforme:

upisati točan naziv tvrtke odnosno naziva kako isti proizlaze iz odgovarajućeg registra ili prezime odnosno ime, adresu i
osobni identifikacijski broj (OIB), kao i puno ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresu i njen osobni identifikacijski
broj (OIB)

vlastoručni potpis uz čitku naznaku tiskanim slovima potpisnika